Site Yönetim Planı

BEYDAĞLARI TOROSKENT SİTESİ SİTE YÖNETİM PLANI

BİRİNCİ BÖLÜM


GENEL HÜKÜMLER

Madde 1.

 

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu hükümlerine göre mülkiyeti; kat mülkiyetine çevrilecek olan kuzeyi 6377 sokak güneyi ve batısı Cem Karaca Caddesi yolu, doğusu 6376 sokak ile sınırlanan, İmar Barışı Projesi uygulama alanı içerisindeki  27434 ada, 1 parselde kayıtlı bulunan gayrimenkul, kanunun emredici hükümleri saklı kalmak üzere, bu yönetim planına göre yönetilir.

Madde 2.

 

Kat Mülkiyetine tabii işbu gayrimenkul:

10 blok (her blok ta  14 daire) toplam 140 konut, 20 bodrum kat. Genel toplam 140  bağımsız konut, 20 bodrum  ( 2 kapıcı dairesi, 1 sosyal tesis ve yönetim ofisi) ortak alanlardan oluşmaktadır.

Madde 3.

 

Anagayrimenkulün bağımsız bölümlerine tahsis edilen eklentileri hariç, Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 4’üncü maddesinde sayılan yerleriyle kat maliklerinin ortaklaşa kullanma, korunma veya faydalanmaları için zaruri olan diğer yerleri ve şeyleri de ortak yerlerdendir.

Madde 4.

 

Yönetim Planı, anagayrimenkulün bütün bağımsız bölüm maliklerini ve onların mirasçılarıyla bağımsız bölümleri sonradan satış veya herhangi bir suretle iktisap edecek olan üçüncü şahıslar ile bağımsız bölümlerde herhangi bir sebebe dayanarak oturan ve faydalananları da bağlar.
Yönetim Planı’nın değiştirilmesi için bütün kat maliklerinin beşte dördünün oyu şarttır.

Madde 5.

 

İşbu Yönetim Planı’nda bulunmayan hallerde, Kat Mülkiyeti Kanunu, Medeni Kanun ve diğer ilgili kanun hükümleri uygulanır.

 

 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

KAT MALİKLERİNİN HAKLARI

Madde 6.

Site malikleri Kat Mülkiyeti Kanunu ve Yönetim Planı’ndaki hükümler saklı kalmak şartıyla, kendilerine ait bağımsız bölümler üzerinde Medeni Kanun’un maliklere tanıdığı bütün hak ve yetkilere sahiptirler. Ancak kendi bağımsız bölümlerinde ana yapıya zarar verecek nitelikte onarım ve tesis yapamazlar.

Madde 7.

Site malikleri, anagayrimenkulün bütün ortak yerlerine, Medeni Kanun’un müşterek mülkiyet hükümlerine göre malik olurlar ve bu yerlerden, Kanun, Yönetim Planı hükümlerine göre faydalanma hakkına sahiptirler. Sosyal Tesis’ten; Genel Kurul, Site Kat Malikleri Kurulu, Eğitim, Panel, Konferans düzenlenebilir.

Madde 8.

Site malikleri ortak yerlerin bakım ve temizliğine, korunmasına özen göstermeye, güzelliğini ve sağlamlığını korumaya mecburdurlar. Otopark yeri site maliklerinin faydalanmasına zarar verecek şekilde kullanılamaz.

KAT MALİKLERİNİN SORUMLULUKLARI

Madde 9.

 

Site malikleri gerek kendi bağımsız bölümleriyle eklentilerini ve gerekse ortak yerleri kullanırken hüsnüniyet kaidelerine uymak zorundadırlar. Özellikle aşağıdaki işleri yapamazlar.

 1. Kendi bağımsız bölümlerini ahlak ve adaba aykırı şekilde kullanılamayacaktır
  2. Bağımsız bölümlerin balkon ve pencerelerinden halı, kilim vs. silkemezler, su ve benzeri şeyler dökemez, çöp, sigara izmariti, sigara külü vs. atılmayacaktır.
  3. Bağımsız ve Ortak yerlerde, kedi, köpek, tavuk vb. gibi hayvanlar barındıramaz ve besleyemeyeceklerdir.
 2. Radyo ve müzik aletleriyle benzeri şeylerle diğer site maliklerini rahatsız edecek şekilde kullanılmayacaktır.
  5. Bağımsız bölümleriyle eklenti ve ortak yerlerde, patlayıcı ve pis kokulu maddeler bulunduramazlar. Site maliklerini rahatsız edecek şekilde sarsıntı yapmak, koku, duman, toz çıkarmak gibi hareketlerden kaçınmak zorundadırlar;
  6. Ortak alanlarda odun, kömür, sandık, kutu vb. her türlü mal ve eşya bırakılmayacaktır..
 3. Tahsisli otoparklardan her daire için bir araç faydalanacak, ikinci araç için yer kalması halinde istifade edebileceklerdir,

 

 1. Kamyonet, kamyon, midibüs, minibüs veya otobüs gibi araçlar otoparktan faydalanamazlar.
 2. Ortak alan olan merdiven boşluklarına ve kapı önlerine ayakkabı koyulamayacak ve kapı önlerine ahşap veya metal ayakkabılık konulmayacaktır.
 3. Daire ve blok kapı önlerine açık veya kapalı çöp kovaları koyulmayacaktır.
 4. Bağımsız bölümlerin balkonlarından sarkacak şekilde çamaşır askılığı, çamaşırlık, halı, kilim gibi eşyalar sarkıtılmayacaktır.
 5. Ortak alan olan balkonlar dışarıdan kötü gözükecek şekilde kullanamaz ve panoramik yapıları değiştirilmeyecektir.
 6. Bağımsız bölümlerin Balkonlarına Tv, Radyo, GSM, uydu anteni gibi aletler konulmayacaktır.
 7. Kendi bağımsız bölümünü dernek, vakıf, ve iş yeri olarak kiraya verilmeyecektir.
 8. Saat 22:00’ dan sonra kat maliklerini rahatsız edecek şekilde bağımsız ve ortak alanlarda yüksek sesle konuşma, yüksek ses ile tv izleme, elektrik süpürgesi çalıştırılması gibi gürültü işler yapamazlar,
 9. Anagayrimenkulün ve ortak alanların dış cephe renklerini değiştiremezler,
 10. Bağımsız bölümlerde ve ortak alanlarda siyasi ve ticari tabela, levha, afiş veya pankart bulundurmazlar,
 11. Anagayrimenkulün bağımsız bölümlerinde düğün, nişan, mevlüt, toplu yemek gibi törenler  ( sesli müzik yayını yapmamak şartıyla) yapılabilecektir.
 12. Anagayrimenkulün ortak alanlarında düğün, nişan, mevlüt, toplu yemek gibi törenler yapılmayacaktır.
 13. Bağımsız bölümlerde ve ortak alanlarda siyasi ve benzeri toplantılar yapılmayacaktır.

 

Madde 10.

Yukarıda yazılı kullanma veya faydalanmaya ilişkin hususlarda, Yönetim Planı’nda ve Kat Mülkiyeti Kanunu’nda öngörülen hak ve mükellefiyetlerinin bağımsız bölümlerde kiracı veya herhangi bir sıfatla oturanlar veya faydalananlar tarafından da aynen yerine getirilmesi mecburidir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

SİTE YÖNETİM ORGANLARI:

Madde 11.

634 sayılı Kat Mülkiyeti Yasası’na göre yönetim planlarının ve yönetim biçiminin geliştirilmesinde görev yetki ve sorumluluklarını  belirlemek amacıyla site yönetim organları  aşağıdaki şekilde teşekkül etmektedir.

 1. Site Malikleri Genel Kurulu.
 2. Site Yönetim Kurulu,
 3. Site Denetim Kurulu
  4. Blok Temsilcisi,

 

 

 

Madde 12.

 

Site Malikleri Genel Kurulu, anagayrimenkullerdeki bütün bağımsız bölüm maliklerinden teşekkül eder ve kanunların emredici hükümleri saklı kalmak şartıyla anagayrimenkul bu kurul ve yukarıda yazılı diğer kurullar tarafından yönetilir.
Anagayrimenkuldeki bütün bağımsız bölüm malikleri Site Malikleri Genel Kurulu’nun birer tabii üyesidir.

Madde 13.

Anagayrimenkulün yönetiminden veya kullanılmasından dolayı site malikleri arasında veya bunların Yönetim Kurulu, Blok Temsilcisi, Denetim Kurulları arasında çıkan anlaşmazlıklar, Site Malikleri Genel Kurulu’nca çözülür ve karara bağlanır.

Madde 14.

Bütün site malikleriyle onların varisleri veya bağımsız bölümü sonradan iktisap edenler veya o bölümde kiracı yahut başka sebeple oturanlar veya faydalananlar Blok Temsilcisi, Site Yönetim Kurulu, Site Denetim Kurulu ve Site Malikleri Genel Kurulu’nun almış olduğu kararlara uymakla yükümlüdürler.

SİTE MALİKLERİ GENEL KURULU

Madde 15.

Site Malikleri Genel Kurulu, site maliklerinden oluşur. Her yılın ilk üç ayı içerisinde (Ocak, Şubat, Mart) Site Malikleri Genel Kurulu yapılır. Site Yönetim Kurulu toplantıdan en az 15 gün önce toplantının yerini, zamanını, saatini ve gündemini belirten bir çağrı mektubunu, maliklere taahhütlü mektupla veya imza karşılığında tebliğ eder.
İlk çağrı yapılırken birinci toplantıda yeterli sayının sağlanamaması halinde, ikinci toplantının nerede, hangi saat ve tarihte yapılacağı belirtilir.
İlk toplantı maliklerin tam sayısının yarıdan bir fazlası ile toplanır. İlk toplantıda yeterli sayı sağlanamamışsa, ikinci toplantıda yeter sayısı aranmaksızın toplantıya katılanların oyçokluğu ile kararlar alınır.
Kat Mülkiyeti Kanunu’nda yeter sayı için ayrıca konulmuş olan hükümler saklıdır. (K.M.K. Madde 24-28-34-42-44-45)
Genel kurulda her malik bir oy hakkına sahiptir. Toplantılarda yalnız o toplantının gündeminde yazılı maddeler görüşülür. Ancak toplantıya katılan mevcut üyelerin yarıdan bir fazlası isterse, görüşülmesi istenen konular gündeme konur.
Site maliklerinin hepsi Genel Kurula katılma hakkına sahiptir. Her malik yalnız bir oya sahip olup, yazı ile izin verilmek suretiyle bir malik diğer bir maliğin oyunu kullanmak üzere temsilci tayin edebilir. Eş ve birinci derece (malikin çocuğu, eşinin annesi ve babası) akrabalar için yazı ile vekalet vermek suretiyle temsil edebilirler. Malik vekalet vererek kiracısını vekil tayin edebilir. Kat maliki kendisini doğrudan doğruya ilgilendiren konuda görüşmelere katılır, fakat o iş hakkında oy kullanamaz. Genel kurulu yönetmek üzere genel kurula katılan malikler, malikler arasından bir divan başkanı, bir başkan yardımcısı ve iki sekreter seçerler. Toplantı tutanağı divan tarafından tutulur ve Site Yönetim Kurulu tarafından muhafaza altına alınır.
Yönetim Kurulu’nun gerek görmesi üzerine veya blok temsilcilerinin en az 1/2’sinin imzalı istemleri halinde, ayrıca Denetçiler ve Kooperatif Yönetim Kurulu ile maliklerin en az 1/10’unun istemi üzerine Genel Kurul Olağanüstü toplantıya çağrılır.

Madde 16.

Genel kurulda alınan kararlar Yönetim Kurulu tarafından toplantıdan sonra, toplantıya katılan ve katılmayan site malikleri ile bağımsız bölümlerde kiracı veya herhangi bir sebeple oturanlara veya bölümlerden başka şekilde faydalananlara yazılı olarak bildirilir.Genel kurul kararları noterden tasdikli bir Genel Kurul Karar Defteri’ne yazılır, yada yapıştırılır, divan heyeti tarafından imzalanır.

SİTE MALİKLERİ GENEL KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 17.

 

 1. Yönetim Kurulu raporlarını görüşüp, karara bağlamak;
  b. Bilanço, Gelir-Gider hesaplarıyla Denetim Kurulu Raporları’nı görüşüp, onaylamak yada reddetmek;
  c. Gelecek döneme ait iş programı ve tahmini bütçe tasarısını, site yönetimine verilecek ücret, hakkı huzur ve aidatları görüşüp karara bağlamak;
  d. Yönetim Kurulu’nun geçmiş dönemlerdeki masraflarını onaylamak;
  e. Yönetim ve Denetim Kurullarını ibra etmek;
  f. Yılda bir mali, iki yılda bir seçimli yapılacak genel kurulda, Yönetim ve Denetim Kurulu asil ve yedeklerini seçmek;
  g. Gerektiğinde önceden genel kurul gündeminde belirtmek ve genel kuruldan önce üyelere duyurulmuş olma şartı ile bu Yönetim Planı’nda değişiklikler, ilaveler veya çıkarmalar yapmak.

SİTE YÖNETİM KURULU

Site Yönetim Kurulu her iki yılda bir seçimli olarak yapılacak SİTE GENEL KURULU’ nda açık veya gizli oyla seçilen, mutlaka daire sahibi olan 3 kişiden teşekkül eder. Seçimde 3 kişide yedek olarak seçilir. Yönetim Kurulu asil üyeleri seçilmelerinden hemen sonra toplanıp, aralarından bir üyeyi Başkan, bir üyeyi Başkan Yardımcısı, bir üyeyi Muhasip seçerek, görev bölümü yaparlar.

SİTE YÖNETİM KURULU’NUN GÖREV VE YETKİLERİ


 1. Ortak alanların işletilmesini sağlamak, su, elektrik ve benzer giderleri karşılamak,
  b. Ortak alanların ve altyapının bakımını sürekli, işler halde tutulmasını sağlamak,

 

 1. Site projesine dahil sosyal tesislerin siteye kazandırılması amacı ile Kooperatif Yönetim Kurulu ile ortaklaşa projelendirme, yapım ve işletme modelleri oluşturup yaşama geçirmek,
  d. Sitenin ve ortakların gereksinme duyduğu tüm ekonomik, sosyal ve kültürel faaliyetlerin siteye kazandırılması amacı ile, kat malikleri kuruluna öneriler götürmek,
  e. Yukarıda sıralanan tüm faaliyetlerin yerine getirilebilmesi için gerekli olan ve ortaklarca karşılanması gereken aidat miktarlarını yaptığı bütçelerle genel kurula sunup onaylattırmak ve bütçenin uygulanmasını bizzat yapmak,
  f. Yönetim Kurulu haftada en az bir defa toplanarak kararları alır, yapılan uygulamaları ve sarfları Yönetim Kurulu kararlarına istinaden yapar, Yönetim Kurulu’nun kullanacağı karar ve muhasebe defterleri kullanılmadan önce noterden tasdik ettirilir. (İlk tasdik kooperatifçe yerine getirilir.)
  g. Site Genel Kurulunu Olağan veya Olağanüstü toplantıya çağırmak.

SİTE DENETİM KURULU

Site Denetim Kurulu, Yönetim Kurulu gibi Genel Kuruldan açık veya gizli oyla seçilen 2 üyeden teşekkül eder, seçimlerde 2 kişide yedek üye seçilir. Denetim Kurulu Asil üyeleri seçimden hemen sonra kendi aralarında bir üyeyi Başkan seçerler.

SİTE DENETİM KURULU’NUN GÖREV VE YETKİLERİ

Site Denetim Kurulu, Yönetim Kurulu’nun tüm çalışmalarını Site Genel Kurulu ve ortakları adına en geç 3 ayda bir denetler. Denetleme Kurulu Raporu’nun bir nüshasını Site Yönetimine verir, bir nüshasını da kendi dosyalarında muhafaza eder.

BLOK  TEMSİLCİSİ

 

Sitede mevcut her bloğun sakinleri  her yılın ilk ayı (Ocak) içerisinde toplanarak aralarından aynı zamanda daire sahibi olan bir ortağı Blok Temsilcisi olarak seçerler. “İlk organizasyon Kooperatif Yönetim Kurulu’nca yapılır.” Blokta oturanlardan en az ¼’ü daire sahibi oldukları takdirde Blok Yöneticilerinin daire sahibi olanlardan seçilmesi şarttır. Daire sahibi ¼’ün altına düştüğü takdirde daire sahibinin vekalet vermesi şartı ile kiracı, Blok temsilcisi seçilebilirler.

 


BLOK TEMSİLCİLERİNİN  GÖREV VE YETKİLERİ

Ferdi tapulaşmaya geçilip, Kat Mülkiyeti Yasası gereğince Yönetim Planı ve site yönetimi oluşuncaya kadar blok temsilcileri:
a. Site Yönetim Kurulu’nun blok sakinleri ile haberleşmesini sağlamak;
b. Ortakların kooperatife ve Site Yönetim Kurulu’na karşı olan vecibelerinin yerine getirilmesine çalışmak;
c. Blokta ve dairelerde mevcut veya meydana gelecek arızaların giderilmesi hususunda Site Yönetim Kuruluna bilgi vermek,
d. Bloğun ve sitenin korunması için, blok sakinleri ve Site Yönetim Kurulu ile uyumlu bir çalışma içinde olmak;

 1. Blokta karşılaştığı güçlüğü Site Yönetimi Kurulu’na rapor etmek.
  f. SiteYönetim Kurulu’nun alacağı kararlar doğrultusunda çalışmak.

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM


GENEL GİDERLERE KATILMA


Madde 18.

 

 Site malikleri ortak giderlere aşağıda tespit edildiği şekilde katılırlar, ayrıca Genel Kurulda belirtilen aidatları da ödemek zorundadırlar.
a. Malikler Genel Kuruldan almış olduğu yetkiye dayanarak, Yönetim Kurulu tarafından alınan personelin aylık ücret, sigorta pirimi ve sair tüm giderlerine eşit olarak katılırlar;
b. Malikler sitenin ortak alanlarının her türlü tesisatının bakımı, koruma, onarım ve yenileme, çevre bakımı, ağaçlandırma, çiçeklendirme giderlerine eşit olarak katılırlar;
c. Maliklerden hiç biri ortak yer veya tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle gider, avans veya aidat ödemekten kaçamaz;
d. Ortak giderlere maliklerden birinin veya onun bağımsız bölümlerinden herhangi bir suretle oturan veya faydalanan kimsenin kusurlu bir hareketi sebep olmuşsa gidere katılanların yaptıkları ödemeler için o kat malikine veya gidere sebep olanlara rücu hakları vardır;
e. Giderleri veya aidatları ödemeyen malik hakkında diğer maliklerden biri veya Yönetim Kurulu tarafından Yönetim Planı’nı ve Kat Mülkiyeti Kanunu ile genel hükümlere göre dava açabilir ve icra takibi yapılabilir. Ayrıca aidatını zamanında ödemeyen malike, Site Malikleri Genel Kurulu’nun saptayacağı faiz uygulanır.

 

Madde 19.

 

Site maliklerinin 12. madde uyarınca,  hisselerine düşecek gider ve avans borcundan, bağımsız bölümlerinin birinde kira akdine, oturma (sükna) hakkına veya başka bir sebebe dayanarak devamlı bir şekilde faydalananlar da müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.
Bu suretle ödemede bulunanın umumi hükümler çerçevesinde kat maliklerine rücu hakkı saklıdır. Kiracının mal sahibine vaki peşin ödemede bulunduğu hakkındaki defi müteselsil sorumluluğu ortadan kaldırmaz. Ancak kiracının sorumluluğu ödemekle yükümlü olduğu kira miktarı ile sınırlı olup, yaptığı ödeme kira borcundan düşülür. Borcunu (aidatını) ödemeyen site maliklerinden veya diğer sorumlulardan olan alacakları önceliklidir. Noterlikçe veya imzası karşılığında yapılan ihtara rağmen bir ay içinde ödemeyen site malikinin borcu, icra yoluyla alınır. Ayrıca Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 22. maddesi uyarınca kanuni ipotek hakkı tescil edilir.

Site maliklerinden biri borç ve yükümlülüklerini yerine getirmemek suretiyle diğer kat maliklerinin haklarını onlar için çekilmez hale gelecek derecede ihlal ederse onlar o kat malikinin bağımsız bölümüne, üzerindeki mülkiyet hakkının Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 25. maddesi uyarınca kendilerine devredilmesini isteyebilirler.
Kooperatife veya Site Yönetim Kurulu’na aidat, elektrik, su ve benzer her türlü borcunu ödemeyen üye hakkında yasal işlemler yapılacaktır.

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Madde 20.

Sitede devamlı olarak çalıştırılmasına lüzum görülen (bahçıvan, bekçi, elektrikçi, su tesisatçısı gibi) personelin işe alınması ve işten çıkarılmasına Yönetim Kurulu yetkilidir.

Madde 21.

Bağımsız bölüm sahipleri veya onların bölümünde herhangi bir sıfatla oturanlar, kendilerinin veya yakınlarının çocukları tarafından meydana getirilen zararları gidermeye mecburdurlar.

Madde 22.

Malikler kiracıları değiştikçe, yeni kiracı veya kendi bölümlerinde başka sıfatla oturacakların kimlikleri ve adreslerini 10 gün içinde yazı ile blok temsilcilerine bildirmeye veya mevcutsa kira sözleşmesinin bir örneğini vermeye, bağımsız bölümde oturanlara borç ve yükümlülüklerini bildirmeye mecburdurlar.
Malikler, kendi bağımsız bölümlerinde oturan veya faydalananlardan, borç ve yükümlülüklerini yerine getirmemeleri durumunda müteselsilen sorumludurlar.

Madde 23.

Bu Yönetim Planı’nda yer almayan konularda anagayrimenkül üzerinde yapılacak değişikliklerde, Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 44. maddesi gereğince, Site Malikleri Genel Kurulu’nun buna oybirliğiyle karar vermesi gerekir.

Madde 24.

Ortak yerlerde yapılacak faydalı, lüks değişiklikler ve ilaveler, tesis, bakım ve işletme giderleri, Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 42. ve 43. maddeleri uyarınca bağımsız bölüm malikleri tarafından ödenir.

 

 

Madde 25.

Anagayrimenkulün bir hakla kayıtlanması veya arsanın bölünmesi gibi önemli yönetim işleri, ancak site maliklerinin oybirliği ile verecekleri karar üzerine yapılabilir.

Madde 26.

Blokların ortak alanı  olan giriş katların,  kullanım   şekli site malikleri genel kurulunca belirlenir.

Madde 27.

İşbu Yönetim Planı, 27.09.2020  tarihinde yapılan, S.S. Beydağları Toroskent Konut Yapı  Kooperatifi Genel Kurulu’ nun,  Kooperatif Yönetim Kurulu’ na verdiği yetkiye istinaden,  Yönetim Kurulu’ nca hazırlanıp yürürlüğe konulmuş ve tapunun eki olarak  16/09/ 2021 tarihinde tescil edilmiştir.

 

 

(İMZALI)                                                                             (İMZALI)                                                                 (İMZALI)
Koop. Bşk.                                                                           2. Başkan                                                                 Muh. Üye